Johdon katselmus, TTT-asiat 2021

Työterveys- ja turvallisuusasiat ISO 45001

ISO 45001 -standardi edellyttää, että johdon katselmuksen pöytäkirjan osa, joka koskee TTT-asioita, on henkilökunnan nähtävillä. Vuoden 2021 pöytäkirja:

Käsitellyt asiat Kirjaukset ja toimenpiteet Vastuu/aikataulu
a) Edellisen johdon katselmuksen vuoksi käynnistettyjen toimenpiteiden tilanne Ei keskeneräisiä asioita.
b) TTT-järjestelmän kannalta olennaisten ulkoisten ja sisäisten asioiden muutoksia, kuten
1)     Sidosryhmien tarpeet ja odotukset
 • COVID19:sta aiheutuvat asiakkailta tulevat selvitykset ja pyynnöt tartuntavaaran ehkäisemisen on otettu huomioon.
 • Ohjeistukset Aitiossa ja nettisivuilla (rtkpalvelu.fi/korona/)
Johto ja esimiehet/ jatkuva
2)     Lakisääteiset ja muut vaatimukset
 • Viranomaisten ohjeistuksien seuranta, tulkinta ja viestintä henkilöstölle liittyen COVID19-pandemiaan.
 • Työterveyshuollon tuottajan kanssa sovitut palvelutason muutokset liittyen COVID19:een.
Erityistilanneryhmä/ jatkuva
3)     Riskit ja mahdollisuudet

 

 • COVID19-pandemiaan liittyvien tartuntariskien huomioiminen työntekijöiden työturvallisuusohjeistuksessa.
 • Käytännön ohjeistaminen karanteeni- ja tartuntaepäilytapauksissa mm. testaukseen ohjaamisessa.
Erityistilanneryhmä/ jatkuva
c) TTT-politiikan noudattamisen ja TTT-tavoitteiden saavuttamisen tasoa Siirtyminen (sertifiointi) ISO 45001 tehty 02/2021. Valmistelu on alkanut 2020 syksyllä ja 12.2.2021 on pidetty DNV:n kanssa sertifiointiauditointi.

Tapaturmataajuustavoite (LWIF4) oli vuodelle 2020 10,0, jota ei saavutettu (LWIF4 2020 oli 18,4).

Sairauspoissaolojen vähentäminen 10 % ei toteutunut, vaan sairauspoissaolot lisääntyivät 4,2%.

 • Kaatumisiin liittyvien työtapaturmien vähentäminen 30 %:lla saavutettiin. Em. tapaturmat vähenivät 43%:lla.
 • Työkyvyttömyyseläkekustannusten suhteen kehitys oli kohtuullisen hyvällä tasolla, minkä johdosta vuoden työeläkemaksu säilyy vuonna 2022 luokassa 6, eikä nouse korkeammaksi.
 • Työeläkeyhtiö Ilmarisen kanssa ennaltaehkäisevä työhyvinvointiyhteistyö on käynnistynyt aktiivisesti.
d) Tietoja TTT-toiminnan tasosta, mukaan lukien seuraavat kehityssuunnat:
1)     vaaratilanteet, poikkeamat, korjaavat toimenpiteet ja jatkuva parantaminen Vuonna 2020 tehty päätös sydäniskureiden (defibrilaattori) hankinta ja koulutus yksiköihin. Tähän mennessä 10 yksikköön hankittu ja koulutettu.

Työturvallisuuskorttikoulutukset jatkuvana toimintana. Tavoitteena työturvallisuuskorttikoulutus kaikille päätoimisille työntekijöille. Yritykseen koulutettu 2 uutta korttikouluttajaa.

Vuonna 2020 tavoitteena oli 1000 turvallisuushavainnon tekeminen.

2)     seurannan ja mittauksen tulokset Turvallisuushavaintoja tehtiin yhteensä 559 kpl. Tavoitteeseen ei päästy.
3)     lakisääteisten ja muiden vaatimusten täyttymisen arvioinnin tulokset Ei havaittuja poikkeamia.
4)     auditointien tulokset
 • Auditoinnit koronasta johtuen supistetusti
 • 2020 sisäiset auditoinnit pidettiin Olkiluodon, PKS:n, Hämeen yksikön (Lahti, Hämeenlinna, Forssa), Vaasan ja Lappeenrannan yksiköissä ennen DNV GL:n auditointeja.
 • Auditoinneissa kirjatut havainnot tallennettu X: -verkkoasemalle yksiköiden laatukansioihin.

 

 • DNV GL:n auditoinneissa kirjattiin OHSAS 18001:n liittyviä havaintoja 3 kpl.
 • Korjaustoimenpiteet tehty ja vastaukset kirjattu dokumenttiin, kts. tämä dokumentti Laatuasiat, kohta 6) Auditointien tulokset.

 

 • 12.2.2021 Uudelleen sertifiointi, siirtyminen OHSAS 18001:stä ISO 45001:n
 • DNV GL:n auditoinneissa kirjattiin ISO 45001:n liittyviä lieviä poikkeamia 3 kpl, havaintoja 1 kpl ja parannusmahdollisuuksia 1 kpl.
 • Korjaustoimenpiteet aloitettu
5)     työntekijöiden kuuleminen ja osallistaminen DNV GL:n auditoinnissa kirjattu 1 lievä poikkeama seuraavasti:

 • ”Vaatimus: Johdon katselmuksessa on tarkasteltava TTT-viestintää sekä työntekijöiden kuulemista ja osallistamista.
  Puute: Em. kohtia ei ole käsitelty johdon katselmuksessa.
  Näyttö: auditointi 12.2.2021”.
Päätettiin kuulemisesta ja osallistamisesta seuraavasti:

 • Valtakunnallinen työsuojelutoimikunnan kokous järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Kokouksessa käsitellään henkilöstöä koskevat työsuojeluun, työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvät asiat.
 • Yksiköiden työsuojelutoimikunnan kokous järjestetään vähintään kaksi kertaa vuodessa.
 • YT-neuvottelukunnan kokous järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Kokouksessa käsitellään henkilöstöön koskevia asioita ja yhtiön ajankohtaisia asioita.
 

 • Henkilöstöjohtaja, toimitusjohtaja/ 23.4.2021, 11/2021
 • Yksiköiden työsuojelupäälliköt/ kevät ja syksy
 • Henkilöstöjohtaja, toimitusjohtaja/ 3.6.2021, 12/2021
6)     riskit ja mahdollisuudet Työtapaturmavakuutusyhtiö Fennian kanssa on sovittu vuodelle 2021 aloitetusta työturvallisuutta edistävästä yhteistyöstä, jossa Fennian kanssa on sovittu säännöllisistä aktiviteeteista mm. kuukausittaisista Teams-työturvallisuustunneista ja Fennian osallistumisesta yksiköiden työsuojelutoimikuntien kokouksiin. HR/ jatkuva
e) vaikuttavan TTT-järjestelmän ylläpitoon vaadittujen resurssien riittävyyttä Fennian työturvallisuusasiantuntijapalvelun käytön lisääminen koulutuksessa, konsultoinnissa ja viestinnässä  

HR/ jatkuva

f) olennaista viestintää sidosryhmien kanssa Säännöllinen viestintä henkilöstölle. HR/ jatkuva
g) jatkuvan parantamisen mahdollisuuksia Turvallisuushavaintojen laadun ja määrän lisääminen esim. soveltuvamman ilmoittamis- ja raportointityökalun avulla.

Kohdennetummat turvallisuushavaintoihin liittyvät mittarit (havainnot/yksikkö) -> yksikkökohtaisen laatuerojen tasoittaminen

Kannustava ja palkitseva työturvallisuuskulttuuri.

HR/ jatkuva
Johdon katselmuksen päätökset
 • onko TTT-järjestelmä edelleen soveltuva, tarkoituksenmukainen ja vaikuttava haluttujen tulosten saavuttamisen kannalta
On soveltuva, tarkoituksenmukainen ja vaikuttava.

Työsuojelun toimintaohjelma on päivitetty. Sisältää tavoitteet.

HR/ jatkuva
 • jatkuvan parantamisen mahdollisuudet
Kts. kohta g.
 • TTT-järjestelmän mahdolliset muutostarpeet
Ei tiedossa olevia muutostarpeita.
 • tarvittavat resurssit
Resurssit ovat riittävät.
 • mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet
Uudelleensertifioinnin auditoinnissa kirjattujen huomioiden korjaaminen. HR/ 02/2021
 • mahdollisuudet parantaa TTT-järjestelmän yhdistämistä muihin liiketoimintaprosesseihin
Ei tiedossa olevaa tarvetta.
 • mahdolliset organisaation strategiaan kohdistuvat seuraukset
Huomioitu strategiassa, MWB2 (Investoiminen henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin).