Työhyvinvointi ja osaaminen palvelualoilla

Työhyvinvointia ja osaamista palvelualoilla (2021-2023) -tutkimus on käynnissä

Osallistumme tutkimukseen, joka on käynnistynyt maanantaina 24.5.2021, jolloin RTK-Palvelun luottamushenkilöille, esimiehille ja päälliköille ja johdolle on lähetetty sähköpostitse THL:n työkykyjohtamisen kysely. Luottamushenkilöstö edustaa tässä kyselyssä työntekijöiden kokemaa työkykyjohtamisen tasoa ja näkemystä.

Maanantaina 31.5.2021 tulee työhyvinvointikysely koko henkilöstölle. Toimihenkilöille kysely tulee sähköpostiin ja työntekijöille työpuhelimiin. Työhyvinvointikyselyyn on mahdollista vastata suomeksi, englanniksi tai viroksi. Kyselyyn vastaaminen on hyvin tärkeää ja on hyödyksi meille jokaiselle.

Kyselyissä on vastausaikaa kaksi viikkoa ja toivomme mahdollisimman suurta vastaajamäärää molempiin, jotta tutkimuksen johtopäätökset olisivat uskottavia ja voimme niiden pohjalta kehittää toimintaamme.

Hankkeen tuottama informaatio vastaa laajaa henkilöstötutkimusta eli erillistä henkilöstötutkimusta ei tänä vuonna tehdä.

———————————————————————

Työhyvinvointi ja osaaminen palvelualoilla

Koronaepidemian kiihdyttämät muutokset haastavat palvelualojen työhyvinvointia, osaamista ja työn tuottavuutta sekä näiden tukemista työkykyjohtamisen keinoin. Tutkimuksessa on mukana neljä palvelualan yritystä, joissa selvitetään työkykyjohtamisen yhteyttä henkilöstön työhyvinvointiin ja työn tuloksellisuuteen.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kahdessa kiinteistöpalvelualan ja kahdessa ravintola-alan yrityksessä

 • Palvelualoja kohdanneiden muutosten vaikutuksia työhyvinvointiin, osaamiseen sekä työn tuloksellisuuteen.
 • Työkykyjohtamisen yhteyttä työntekijöiden hyvinvointiin, osaamiseen ja työn tuloksellisuuteen.

Tutkimuksessa kerätään kolmenlaista aineistoa

 1. Työkykyjohtamisen kysely: Vastaajina työkykyjohtamisesta vastaavat henkilöt (yrityksen johto, esihenkilöt, HR, työkykykoordinaattorit, työsuojeluvaltuutetut ja luottamushenkilöt).
 2. Työhyvinvointikysely: Vastaajina koko henkilöstö. Vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 10 lahjakorttia K- tai S-ryhmän liikkeisiin.
 3. Yrityskohtaisista tietolähteistä saatava aineisto: Mm. henkilöstöön liittyvät tiedot, kuten henkilöstön määrä, ikäjakauma, vaihtuvuus. Työkyvyttömyyteen liittyvät tiedot, kuten sairauspoissaolot, työtapaturmat ja työkyvyttömyyseläkkeet.

Eri aineistoista saatavaa tietoa tarkastellaan yhdessä ja verrataan aiemmista tutkimuksista saatuihin tietoihin.

Toteuttajat/Conducted by/Korraldaja: Työterveyslaitos

Osallistuvat yritykset/Participating companies/Osalevad ettevõtted: Compass Group Finland Oy, N-Clean Oy, Restel Liikenneasemat Oy ja RTK-Palvelu Oy

Rahoittajat/Funded by/Rahastajad: Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos, PAM, Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry, Kiinteistötyönantajat ry. ja osallistuvat yritykset.

Verkkosivut/Website/Veebileht: www.ttl.fi/topa

———————————————————————

Well-being at work and competence in the service sector

Changes accelerated by the coronavirus pandemic challenge well-being at work, competence and work performance in the service sector as well as their promotion through the means of work ability management. The study participants are four service-sector companies, where the connection of work ability management with the personnel’s well-being at work and work performance is studied.
The goal of the study is to look into the following topics in two property service companies and two restaurant-sector companies
 • The impacts of the changes that have taken place in the service sector on well-being at work, competence and work performance.
 • The connection of work ability management with employees’ well-being at work, competence and work performance.
The study collects three kinds of data
 1. Survey on work ability management: The survey is targeted at people responsible for work ability management (management, supervisors, HR, work ability co-ordinators, occupational safety representatives and shop stewards).
 2. Survey on well-being at work: The survey is targeted at the entire personnel. Those who participate in the survey and give their contact details may enter a drawing for 10 gift vouchers to K Group or S Group stores.
 3. Information from company-specific data sources: E.g. personnel-related information, such as the number of employees, age distribution, turnover.
Information related to incapacity for work, such as sickness absences, occupational accidents and disability pensions. Information from different sources are analysed together and compared to information received from earlier.
———————————————————————

Tööheaolu ja pädevus teenindusvaldkonnas

Koroonapandeemiaga seotud kiirendatud muutused panevad proovile nii teenindusvaldkonnatöötajatetööheaolu, pädevuse ja töö tulemuslikkuse kui ka töövõime juhtimise. Uuringus osaleb neli teenindusvaldkonna ettevõtet, kelle näitel selgitatakse välja, kuidas on töövõime juhtimine seotud töötajate tööheaolu ja töö tulemuslikkusega.
Uuringu eesmärk on selgitada kaheskinnisvarahooldus-ja kahes toitlustusettevõttes
 • teenindusvaldkondi tabanud muutuste mõju tööheaolule, pädevusele ja töö tulemuslikkusele,
 • töövõime juhtimise seosttöötajate tööheaolu, pädevuse ja töö tulemuslikkuse
Uuringus kogutakse kolme liiki ainestikke
 1. Töövõime juhtimise küsitlus: Vastajad on töövõime juhtimise eest vastutavad isikud (ettevõtte juhtkond, vahetud juhid, personaliosakond, töövõimekoordinaatorid, töökaitsevolinikud ja usaldusisikud).
 2. Tööheaoluküsitlus: Vastajad on kõik töötajad. Vastanute ja oma kontaktandmed esitanute vahel loositakse välja kinkekaardid, mida saab kasutada K-või S-rühmä kauplustes.
 3. Ettevõttepõhiste andmeallikate ainestik: Muu hulgas personaliga seonduv teave, nagu töötajate arv, vanuseline jaotus, kaadrivoolavus. Töövõimetusega seonduv teave, nagu haiguspuhkused, tööõnnetused ja töövõimetuspensionid.
Eri ainestike teavet vaadeldakse koos ja võrreldakse teabega, mis on kogutud varasemate uuringute käigus.